Procedura bezpieczeństwa obowiązująca od 1.09.2020

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 sierpnia 2020

 

Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice!

Za moment rozpocznie się nowy, wyjątkowy rok szkolny 2020/2021! Chyba jeszcze nigdy dotąd, zarówno uczniowie jak i nauczyciele nie stęsknili się tak bardzo za sobą: za bezpośrednim kontaktem, wspólną nauką i obcowaniem. Równocześnie, nadchodzący rok szkolny będzie niezwykle wymagający pod względem sanitarnym i organizacyjnym. Przygotowaliśmy Szkołę na przyjęcie uczniów bardzo starannie, aby była jak najbardziej bezpieczna. Jednak pamiętajmy, że tak naprawdę to od nas samych: uczniów, nauczycieli, rodziców będzie zależeć jak długo będziemy uczyć się w trybie stacjonarnym. Dlatego apeluję o przestrzeganie zasad zawartych w „Procedurach zachowania bezpieczeństwa w SP nr 18 w Jaworznie od 1 września 2020r.” pomimo, że mogą się czasem wydawać zbyt surowe. Ich przestrzeganie leży nie tylko w naszym interesie, ale również w interesie naszych bliskich, zwłaszcza osób starszych. Proszę zatem o poważne potraktowanie zawartych w Procedurach zaleceń, abyśmy jak najdłużej mogli uczyć się na terenie naszej szkoły i cieszyć się rodzinnym szczęściem.

 

Serdecznie pozdrawiam i zapraszam uczniów do szkoły,

 

mgr Anna Hassa, Dyrektor Szkoły

Docelowo, wszystkie procedury, tak jak dotychczas, będą znajdowały się w zakładce:

 Szkoła/szkolne akty prawne

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18

im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie

 

PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 W JAWORZNIE,

DLA KTÓREJ ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA MIASTA JAWORZNA,

W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

(w oparciu o „Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół

i placówek od 1 września 2020 r.”)

 

 1. POSTANOWIENIE WSTĘPNE

Niniejsza procedura określa:

 1. organizację zajęć i pobytu na terenie szkoły ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, rodziców/opiekunów uczniów i inne osoby przebywające na terenie szkoły;

 2. zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy organizacji żywienia w stołówce szkolnej;

 3. zasady dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni:

 4. postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia;

 5. postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły;

 6. możliwe warianty zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły w przypadku stwierdzenia zakażenia. 1. ORGANIZACJA ZAJĘĆ I POBYTU NA TERENIE SZKOŁY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZASAD BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW SZKOŁY, RODZICÓW UCZNIÓW I INNE OSOBY PRZEBYWAJĄCE NA TERENIE SZKOŁY

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez żadnych objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

 1. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni szkoły zwanej STREFĄ RODZICA, zachowując zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

 2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi - min. 1,5 m,

 3. dystans od pracowników szkoły - min. 1,5 m,

 4. opiekunowie są zobowiązani do przestrzegania na terenie szkoły obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

 1. W STREFIE RODZICA może przebywać tylko tyle osób, aby możliwe było zachowanie dystansu pomiędzy nimi (min. 1,5 m).

 

 1. Na terenie szkoły, w STREFIE RODZICA zwanej też STREFĄ GOŚCIA, mogą przebywać tylko osoby z zewnątrz bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, z jednoczesnym ograniczeniem przebywania w szkole tych osób do niezbędnego minimum. Obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

 

 1. Osoby wymienione w pkt 3 i 4 zobowiązane są do przebywania w tzw. STREFIE RODZICA. W przypadku konieczności załatwienia pilnych spraw zgłaszają cel wizyty na portierni, po czym kierowane są przez woźną lub innego pracownika na dyżurze do sekretariatu lub oczekują na dziecko lub pracownika szkoły we wspomnianej strefie.

 

 1. Zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów do dokonywania bieżącej aktualizacji kontaktu telefonicznego niezbędnego do szybkiego kontaktu w przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka.

 

 1. Rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru telefonu ze szkoły, a jeśli jest to w tym momencie niemożliwe – powinien oddzwonić jak najszybciej.

 

 1. Zajęcia w szkole odbywają się zgodnie z opracowanym na czas epidemii planem zajęć udostępnionym uczniom i rodzicom na stronie internetowej Szkoły oraz w dzienniku elektronicznym LIBRUS. Wprowadza się także nowy rozkład lekcji i przerw.

 

 1. W miarę możliwości organizacyjnych i lokalowych szkoła zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych, i ograniczy gromadzenie się uczniów na jej terenie poprzez:

 1. różne wejścia i wyjścia do/ze szkoły dla klas I-III (wejście B - przy sali 14) i IV-VIII (wejście A - główne),

 2. różne godziny przychodzenia do szkoły uczniów z poszczególnych klas:

 • kl. I ab - godz. 7.45 (wejście B),

 • kl. II ab – godz. 7.50 (wejście B),

 • kl. III ab – godz. 7.55 (wejście B),

 • kl. IV ab i V a - godz. 7.40 (wejście A),

 • kl. VI abc - godz. 7.45 (wejście A),

 • kl. VII abc - godz. 7.50 (wejście A),

 • kl. VIII ab - godz. 7.55 (wejście A),

 • dzieci korzystające rano ze świetlicy szkolnej - od godz. 7.00 (wejście A).

 1. przeznaczenie parteru wyłącznie da klas I-III;

 2. jedna sala zajęć lekcyjnych (za wyjątkiem w-f i informatyki) dla każdej klasy;

 3. korzystanie z szatni położonej najbliżej sali lekcyjnej;

 4. nowy rozkład i długość przerw międzylekcyjnych;

 5. wychodzenie na przerwy - według ustalonego harmonogramu;

 6. spożywanie obiadów klasami na stołówce szkolnej z zachowaniem dystansu społecznego - według ustalonego harmonogramu;

 7. przy sprzyjających warunkach pogodowych – długie przerwy na świeżym powietrzu; organizacja zajęć, wyjść i spacerów po najbliższej okolicy;

 8. rezygnacja z organizacji masowych imprez i uroczystości szkolnych wymagających grupowania się uczniów, np. na sali gimnastycznej;

 9. rezygnacja z organizacji wycieczek i wyjść poza teren szkoły do pomieszczeń zamkniętych (np. kina, teatry, sale zabaw), wymagających przemieszczania się środkami komunikacji miejskiej, do miejsc zaludnionych.

 

 1. Nauczyciele zachowują dystans społeczny w kontaktach z uczniami, a w przypadku braku możliwości jego zachowania - zasłaniają nos i usta maseczką lub przyłbicą.

 2. Każdy uczeń zobowiązany jest mieć przy sobie czystą maseczkę lub przyłbicę.

 3. Uczniowie klas I-III, w przypadku przebywania w przestrzeni wspólnej na terenie szkoły, w której może być utrudnione zachowanie dystansu społecznego (np. korytarze, wejścia do szkoły, szatnie, kolejki) – mogą być poproszeni o założenie maseczki/przyłbicy.

 4. Uczniowie klas IV-VIII, wchodząc do szkoły zobowiązani są do założenia maseczki lub przyłbicy i pozostania w niej przy szatniach i na korytarzach (zwłaszcza podczas przerw) – chyba, że są jedyną klasą na korytarzu szkolnym.

 5. Po zajęciu miejsca w klasie, uczniowie nie mają obowiązku noszenia maseczki/przyłbicy.

 6. Każdy uczeń pamięta o częstym i dokładnym myciu rąk (zwłaszcza po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po skorzystaniu z toalety), o ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unika dotykania oczu, nosa i ust.

 7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub w klasowej, własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi pomiędzy sobą.

 

 1. Uczeń posiada własny napój, najlepiej wodę mineralną. Nie należy spożywa

 2. wspólnie jednego posiłku bądź pić z tej samej butelki.

 

 1. Rodzic wyjaśnia swojemu dziecku/dzieciom i kontroluje, aby nie zabierało z domu do szkoły rzeczy typu: zabawki, gry, gadżety i innych zbędnych w szkole przedmiotów.

 2. W związku z obawą o nadmierną liczebność grup świetlicowych, która uniemożliwi zachowanie bezpiecznego dystansu między uczniami, zaleca się deklarowanie udziału w zajęciach świetlicowych tych dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie pracują zawodowo. Zobowiązuje się rodziców/prawnych opiekunów do przestrzegania zadeklarowanych godzin pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.

 3. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy szkolnej określa Regulamin świetlicy szkolnej w warunkach zagrożenia epidemią COVID-19 stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

 4. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej zawarte są w Regulaminie biblioteki szkolnej w warunkach zagrożenia epidemią COVID-19 stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej procedury i uwzględniają konieczny okres kwarantanny (2 dni) dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

 5. Inne zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu w szkole określają Szczegółowe zasady i sposób organizacji zajęć i pobytu uczniów w Szkole Podstawowej nr 18 w Jaworznie stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej procedury. Obejmują następujące zasady postępowania:

 1. Zasady higienicznego korzystania z szatni uczniowskich, oczekiwania na lekcję i opuszczania szkoły po zakończonych lekcjach.

 2. Zasady bezpiecznego i higienicznego zachowania się w salach lekcyjnych.

 3. Zasady bezpiecznego i higienicznego korzystania z szatni przy sali gimnastycznej i udziału w zajęciach wychowania fizycznego.

 4. Zasady bezpiecznego zachowania się podczas przerw oraz przed i po zakończonych zajęciach.

 5. Zasady higienicznego i kulturalnego korzystania z toalet szkolnych.

 

 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PRZY ORGANIZACJI ŻYWIENIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

 1. Pracownik stołówki szkolnej stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek jednorazowych i maseczki lub przyłbicy.

 

 1. Przed obiadem uczniowie myją w łazience ręce z użyciem mydła i ciepłej wody (zgodnie z instrukcją mycia rąk) pod opieką nauczyciela klas I-III lub wychowawcy świetlicy szkolnej.

 

 1. Uczniowie spożywają obiad na stołówce szkolnej klasami, z zachowaniem dystansu społecznego i zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 

 1. Pracownik stołówki szkolnej, w wyznaczonym miejscu wydaje uczniom obiad i sztućce. Wykłada je na zdezynfekowane miejsce odbioru przez ucznia.

 

 1. Po odebraniu obiadu uczeń siada na wyznaczone miejsce przy stole wraz ze swoja klasą.

 2. Po zakończeniu jedzenia, uczeń oddaje talerze i sztućce do przeznaczonego do tego celu miejsca zwrotu naczyń w stołówce szkolnej.

 

 1. Po spożyciu posiłku przez uczniów danej klasy, pracownik obsługi myje i dezynfekuje stoły, krzesła oraz miejsce wydawania posiłków przed wydaniem obiadu kolejnej grupie uczniów.

 

 1. Uczniowie spożywają obiad zgodnie z ustalonym harmonogramem wydawania posiłków, pod opieką wychowawcy świetlicy szkolnej.

 

 1. Po wyjściu ze stołówki, nauczyciel klas I-III prowadzi dzieci do łazienki w celu dokonania przez nie czynności higienicznych, zgodnie z instrukcją mycia i dezynfekcji rąk.

 

 

 1. ZASADY DOTYCZACE HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły są zobowiązane do dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrycia ust i nosa i nie przekraczania obowiązujących stref przebywania.

 3. Uczniowie oraz pracownicy szkoły regularnie dezynfekują lub myją ręce wodą z mydłem, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza. po skorzystaniu z toalety.

 4. Codziennie monitorowane są prace porządkowe - Załącznik nr 4, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości w salach zajęć, pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, ciągach komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, klawiatur, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach lekcyjnych i w pomieszczeniach spożywania posiłków.

 5. Przeprowadzający dezynfekcję ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

 7. Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

 8. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 9. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować zostają usunięte (np. zabawki, większość wykładzin dywanowych). Przybory do ćwiczeń (np. piłki, skakanki, obręcze, itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować po ich użyciu.

 10. Każdy nauczyciel, zanim opuści miejsce pracy poddaje je dezynfekcji, zwłaszcza blat biurka, klawiaturę komputera, myszkę oraz krzesło, na którym siedział.

 11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu zajęć.

 12. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, zwłaszcza w czasie przerw, a w razie potrzeby - także w czasie zajęć.

 13. W kuchni szkolnej pracownicy dbają o zachowanie odpowiedniej odległości między stanowiskami pracy (min. 1,5 m), a jeśli to niemożliwe - stosują środki ochrony osobistej. Szczególną uwagę zwracają na utrzymanie higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.

 14. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C i wyparzane.

 15. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczą kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 16. Na terenie szkoły zapewnia się miejsce/pojemniki do wyrzucania jednorazowych maseczek i rękawiczek.

 

 1. POSTĘPOWANIE W RAZIE WYSTĄPIENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA

 

 1. Jeżeli uczeń zgłosi złe samopoczucie lub istnieje podejrzenie, że może mieć gorączkę, nauczyciel może zmierzyć uczniowi temperaturę termometrem bezdotykowym – Załącznik nr 5 Zgoda rodzica. Termometr po każdorazowym użyciu musi być zdezynfekowany.

 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych lub pojawienie się symptomów chorobowych: podwyższona temperatura – 37,5o i powyżej, kaszel, katar, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu zwanym IZOLATKĄ (sala 38) lub innym wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od opiekuna lub innych osób oraz niezwłocznie powiadomić rodziców/prawnych opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

 3. Dziecko powinno być niezwłocznie odebrane ze szkoły przez rodzica/opiekuna prawnego od momentu powiadomienia przez pracownika szkoły.

 4. W sytuacji, kiedy rodzic/prawny opiekun nie zgłosi się do szkoły w przeciągu jednej godziny od powiadomienia o objawach chorobowych, dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik powiadamia Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Jaworznie.

 5. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia dziecka personel szkoły/dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe (tel. 112, 999).

 

 1. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY

 1. Do pracy w szkole przychodzą jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub izolacji.

 2. W szkole jest wydzielone pomieszczenie – IZOLATKA w sali nr 38, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych (pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący).

 3. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

 4. Pracownik szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej zobowiązany jest pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia - zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, pracownik zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie dyrektora szkoły oraz skontaktowania się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

 6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły - należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 8. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 1. MOŻLIWE WARIANTY ZAWIESZENIA ZAJĘĆ PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY

 1. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wprowadzeniu Wariantu B, czyli o kształceniu mieszanym (hybrydowym), gdy Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna uzna za konieczną taką organizację nauki, biorąc pod uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie  oraz sytuację epidemiologiczną na terenie szkoły. Kształcenie mieszane może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy I-III – zajęcia stacjonarne, a starsze klasy - zajęcia zdalne), a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów.

 2. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wprowadzeniu Wariantu C, czyli zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów - za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta, gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub wystąpią przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w danej szkole.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Tekst niniejszej procedury podaje się do wiadomości rodziców, uczniów, nauczycieli i innych pracowników Szkoły Podstawowej nr 18 w Jaworznie poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Szkoły, poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS oraz na drzwiach wejściowych szkoły.

 2. Niniejsze Procedury zachowania bezpieczeństwa (…) wprowadza się Zarządzeniem nr 1/2020/2021 Dyrektora Szkoły.

 3. Niniejsza procedura może ulec zmianie stosownie do  poziomu i charakteru zachorowań na terenie powiatu i sytuacji epidemiologicznej na terenie szkoły oraz w związku z koniecznością wprowadzenia kształcenia mieszanego (wariant B) lub kształcenia zdalnego (wariant C).

 

mgr Anna Hassa

Dyrektor Szkoły