Szkoła Podstawowa nr 18 Jaworzno

Przyjaciel szkoły

Zgodnie z §7 ust.7 Statutu Szkoły:

7. „Szkoła ustanawia honorowy tytuł „ Przyjaciel Szkoły”.

1. Honorowy tytuł „Przyjaciel Szkoły” jest wyróżnieniem przyznawanym za ofiarność i zaangażowanie przyczyniające się do rozwoju SP nr 18 w Jaworznie.
2. Tytuł nadaje Kapituła Honorowego Tytułu „Przyjaciel Szkoły”.
3. Szczegółowe informacje na temat uzyskania w/w tytułu określa „Regulamin przyznawania honorowego tytułu Przyjaciel Szkoły” (Załącznik do Statutu SP18).

Regulamin
przyznawania honorowego tytułu „Przyjaciel Szkoły”

1. Honorowy tytuł „Przyjaciel Szkoły” można przyznawać corocznie zasłużonym dla Szkoły Podstawowej nr 18 im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie osobom prywatnym, instytucjom, firmom, które w sposób szczególny i systematyczny, przez okres przynajmniej jednego roku szkolnego świadczyły pomoc na rzecz Szkoły poprzez:

1. bezinteresowne wykonywanie prac na rzecz uczniów oraz Szkoły,
2. znaczące wsparcie materialne lub finansowe na rzecz placówki,
3. wspieranie, popularyzowanie i promowanie Szkoły.

2. Prawo typowania kandydatów do tytułu „Przyjaciel Szkoły” przysługuje:

a) Dyrektorowi Szkoły,
b) Radzie Pedagogicznej Szkoły,
c) Radzie Rodziców Szkoły,
d) Samorządowi Uczniowskiemu Szkoły Podstawowej nr 18.

3. Tytuł „Przyjaciel Szkoły” nadaje Kapituła Honorowego Tytułu „Przyjaciel Szkoły” zwana dalej „Kapitułą”, w skład której wchodzą:

a) Dyrektor lub Wicedyrektor Szkoły jako Przewodniczący Kapituły,
b) dwóch nauczycieli – członków Rady Pedagogicznej Szkoły,
c) dwóch rodziców – członków Rady Rodziców Szkoły,
d) przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Szkoły.

4. Zgłoszenie kandydata do w/w tytułu musi mieć formę pisemnego wniosku (patrz: Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania honorowego tytułu „Przyjaciel Szkoły”) przedłożonego do 15 kwietnia danego roku szkolnego Przewodniczącemu Kapituły.

5. Złożone wnioski Kapituła rozpatruje do końca kwietnia każdego roku.

6. Tytuł „Przyjaciel Szkoły” zostaje nadany na mocy decyzji Kapituły(patrz: Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania honorowego tytułu „Przyjaciel Szkoły”).

7. Decyzja Kapituływymaga pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej Szkoły.

8. Uroczyste nadanie tytułu „Przyjaciel Szkoły” odbywa się corocznie w maju podczas cyklicznej uroczystości szkolnej pod nazwą „Dzień Promocji Szkoły” z udziałem uczniów, nauczycieli, rodziców, członków środowiska lokalnego i zaproszonych gości.

9. Osoba, instytucja lub firma uhonorowana tytułem „Przyjaciel Szkoły” otrzymuje:

a) pamiątkowy akt nadania tytułu w formie dyplomu,
b) zaszczytne miejsce na tablicy w holu głównym, w galerii „Przyjaciel Szkoły”.

Osoby przyjęte w poczet „Przyjaciół Szkoły”:

 

 

Rok nadania tytułu

 

Imiona i nazwiska uhonorowanych

 

2007

 1.      Janina i Marek Banasikowie
 2.      Danuta i Jacek Janowscy
 3.       Agata Siwek
 4.       Marek Pieczara
 5.       Elżbieta i Tadeusz Fudała
 6.      Jadwiga Pilarska

2008

 1.      Ks. Bronisław Saługa
 2.      Beata i Marek Gańscy
 3.      Wanda Ciołczyk
 4.      Janusz Ciołczyk
 5.      Katarzyna i Jerzy Jochymek
 6.      Grażyna Barańska

2009

 1.      Ewa Likus
 2.      Urszula i Paweł Jelonek
 3.      Michał Sarna

2010

 1.      Dagmara Pluta-Obarska i Tomasz Obarski
 2.      Bronisława Wiorek

2011

 1.      Marek Guśtak
 2.      Piotr Żabicki
 3.      Ewa i Marek Stachańczyk
 4.      Magdalena i Andrzej Strzelec
 5.      Izabela Lelito
 6.      Aneta i Tomasz Smarzyńscy
 7.      Marta i Paweł Skubis

2012

 1.      Beata Kuś
 2.     Teresa Soboń- Wosik
 3.      Iwona i Michał Pieczara
 4.      Józefa i Piotr Szymiec

2013

Nie wpłynęły żadne wnioski.

 

 

2014

 1.      Anna Nowak
 2.      Julia Fudała
 3.      Ewelina Mikulska

2015

 1.      Elżbieta i Mirosław Pieczara
 2.      Ewelina Perlikowska
 3.      Kinga i Roman Brzezińscy