Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja 2023/2024

Rekrutacja 2023/2024

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarządzenie Nr ED.0050.3.2023

Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 9 stycznia 2023 r.

 

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych

prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2023/2024.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 29 ust. 2 pkt. 2, art. 130, 133 ust. 2, 149-150, 154, 157-158, 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2023/2024:

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej

23 stycznia 2023 r.

od godz. 8.00 6 lutego 2023 r.

do godz. 15.00

------

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

7 lutego 2023 r.

od godz. 8.00 –

13 lutego 2023 r.

do godz. 15.00

3 kwietnia 2023 r.

od godz. 8.00 –

7 kwietnia 2023 r.

do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

20 lutego 2023 r.

godz. 15.00

12 kwietnia 2023 r.

godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i  kandydatów niezakwalifikowanych

7 marca 2023 r.

godz. 9.00

13 kwietnia 2023 r.

godz. 9.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

7 marca 2023 r.

od godz. 9.00 –

10 marca 2023 r.

do godz. 15.00

13 kwietnia 2023 r.

od godz. 9.00 –

14 kwietnia 2023 r.

do godz. 15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 marca 2023 r.

godz. 9.00

17 kwietnia 2023 r.

godz. 9.00

7.

Procedura odwoławcza

Od 14 marca 2023 r.

Od 17 kwietnia 2023 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.

§ 3

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji elektronicznej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

PREZYDENT MIASTA

JAWORZNA

Paweł Silbert

Artykuły

Rozdzielnik

Rozdzielnik

do zarządzenia Nr ED.0050.3.2023 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia
9 stycznia 2023 r. w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna na rok szkolny 2023/2024.

12 stycznia 2023
Czytaj więcej o: Rozdzielnik

Pliki do pobrania