JAK- Jaworznicka Akademia Kreatywności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 
 
 
Szanowni Rodzice uczniów klas V i VI!

 

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią ruszył nabór na zajęcia w ramach projektu JAK? czyli Jaworznicka Akademia Kreatywności. Prosimy o bardzo dokładne przeczytanie zamieszczonych na stronie Szkoły dokumentów w formie elektronicznej (w Regulaminie projektu - zwłaszcza §6-§8; w Regulaminie rekrutacji - zwłaszcza §3-§5), a następnie o PILNE wypełnienie i złożenie w sekretariacie Szkoły dokumentów w formie papierowej (zostaną rozdane przez nauczycieli w szkole). Ważna jest kolejność i czas złożenia wniosków w sekretariacie Szkoły - do środy 20.11.2019, godz. 12.00. Regulamin mówi, ze będzie też tworzona lista rezerwowa w przypadku większej ilości chętnych niż przewidziano w regulaminach. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze ruszają już w grudniu, dlatego prosimy o jak najszybsze złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

 

Dyrekcja szkoły i koordynatorzy projektu

Artykuły

Czy warto eksperymentować?

Przejdź do - Czy warto eksperymentować?

W bieżącym roku szkolnym nasza Szkoła uczestniczyła w Projekcie  „Akademia eksperymentu – realizowanym w ramach Jaworznickiej Akademii Kreatywności”. Celem głównym projektu było podniesienie kompetencji poprzez indywidualizację pracy z uczniem, przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń.Projekt realizowany był  od września 2021r.  i trwał do maja 2022r.  W ramach projektu zaplanowano różnorodne zajęcia rozwijające dla uczniów kl. VII- VIII: z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.Różnorodne treści realizowane na zajęciach  pozwoliły pogłębić wiadomości, które uczniowie już posiadają, a także dały możliwość poruszania zagadnień wykraczających poza program nauczania, a tym samym poszerzenie horyzontów.

Uczniowie na zajęciach mieli możliwość:

  • pracy w grupach pięcioosobowych
  • rozwijania i budowy własnych zasobów
  • zdobywania wiedzy i umiejętności wykraczających poza zakres programu danej klasy
  • współpracy w grupie
  • nauki gospodarowania czasem
  • bycia kreatywnym, samodzielnym, spontanicznym

– rozwijania pomysłowości, zdolności i twórczego myślenia, oraz dokonywania obserwacji

i wyciągania wniosków na podstawie przeprowadzanych doświadczeń i eksperymentów.

Sale i pracownie przedmiotowe zostały doposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne ( mikroskopy ,preparaty gotowe plansze interaktywne, atlasy multimedialne,  programy multimedialne, gry, układanki, itp. ) materiały dydaktyczne, sprzęt komputerowy (laptopy i tablety).

Praca na zajęciach polegała przede wszystkim na samodzielnym planowaniu, wykonywaniu i dokumentowaniu doświadczeń. Działania te wyzwalały w uczniach chęć pokonywania trudności, samodzielnego dociekania i rozwiązywania różnorodnych problemów oraz wzmacniały ogólną aktywność uczniów.

31 maja 2022